Sekine Duası - Din ve Dua

Sekine Duası

0 DUALAR 
Sekine Duası

Sekine Duası

SEKİNE DUASI ;

Sekine Duası, tamamı Kur’an’da geçen Allah’ın güzel isimlerinden ve ayetlerden oluşmaktadır.Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hz. Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (S.A.V.) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hz. Ali’ye (R.A.) tebliğ ediliyor. Hz. Ali (R.A.), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”

Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hz. Ali (R.A.) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır.

Bediüzzaman Hazretleri  18. Lemada “Risale-i Nur şakirtlerine işaret eden Hazret-i Ali’nin (radıyallahu anh) bir keramet-i gaybiyesidir.” der. Yine Hazreti Ali (radıyallahu anh) Efendimiz Kaside-i Ercuziye’sinde gaybi bir tarzda İki-üç yerde kuvvetli işaret ile Said ismini verdiği şakirdine hitaben “Kendini, Sekine ile dua edip muhafazaya çalış.” dediğini Bediüzzaman Hazretleri haber vermektedir.Böyle kudsi ve sırlı işaretleri haber veren Bediüzzaman Hazretleri sekine duasını hiç terk etmemiştir.Bir asra yaklaşan hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden hârika bir sûrette korunmuş olan Bediüzzaman Hazretlerinin, Hazret-i Ali (ra)’den ders aldığı Sekîne gibi yüksek bir evradı kendisine dâimî bir vird edinmesi ve terk etmemesi, Sekine’nin sıkıntı ve gaflet anlarında bize bir kalkan ve nur olacağı kanaatindeyiz.

SEKİNE DUASI NASIL OKUNUR ;

1- Niyet (ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)

2- İstiğfar (7 defa)  örneğin ; “Estagfirullahel’azîm, ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel kayyûme ve etûbü ileyh” 

3- Salavat-ı Şerife ( 7 defa) örneğin ; “Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed”

4- Allah-u Ekber (10 defa)

5- Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 defa) yani besmele çekilir sonra (FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.) denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 defa tekrarlanır,sonra tekrar besmele ,6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.

6 esma:FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.”

1.Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”

2.Ayet:Anetil vucuhü lil hayyil kayyum

3.Ayet:Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

4.Ayet:İnnallahe kane tevvaben rahime

5.Ayet:innallahe kane gafuran rahime

6.Ayet:fe innallahe kane afüvven kadira

7.Ayet:innallahe kane semian besira

8.Ayet:innallahe kane alimen hakime

9.Ayet:innallahe kane aleyküm rakibe

10.Ayet:İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna

11.Ayet:ve yen surakellahu nesran azize

12.Ayet:İnne hızballahi humül gâlibûn

13.Ayet:innallahe huvel kaviyyül aziz

14.Ayet:innallahe huvel ganiyyül hamid

15.Ayet:Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU

16.ayet:Hasbünallâhu veni’mel vekîl

17.ayet:la yeh zünühümül fezeul ekber

18.ayet:iyyake na’budü ve iyyake nestain

19.Ayet:velhamdü lillahi rabbil alemin

 Sekine Duasında Geçen Ayetlerin Mealleri ;

1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. (Talak–7)
2- Bütün yüzler gerçek hayat sahibi, her şeyi ayakta tutan Allah’a baş eğmiştir. (Taha–111)
3- Şüphesiz, Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. (Hadid–9)
4- Şüphesiz, Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. (Nisa–16)
5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. (Nisa–23–106)
6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. (Nisa–149)
7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. (Nisa–58)
8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. (Nisa–11)
9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. (Nisa–1)
10-Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. (Fetih–1)
11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. (Fetih–3)
12-Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir. (Maide–56)
13-Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. (Hud–66)
14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır. (Lokman–26)
15-Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe–129)
16-Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran–173)
17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez. (Enbiya–103)
18-Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. (Fatiha–5)
19-Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. (Fatiha–2- Enam–45)

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir